REGULAMIN SKLEPU

Regulamin zakupów w księgarni internetowej kontraktosh.pl

 1. Sklep internetowy kontraktosh.pl prowadzi Kontrakt OSH J. Gut, W. Haman, R. Zych Sp. j. z siedzibą w Warszawie ul. Niedźwiedzia 12 B, 02-737 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230869, NIP: 521-32-20-739, Regon: 015287895.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do Kontrakt OSH z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych dostępnych na stronie sklepu internetowego kontraktosh.pl.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia „formularza zamówienia”.
 5. Po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu kontraktosh.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 6. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, zamówienie zostanie przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zaksięgowano płatność na koncie Kontrakt OSH.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą otrzymania automatycznego potwierdzenia zamówienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego kontraktosh.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 9. Kontrakt OSH zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 10. Kontrakt OSH zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia. Nie dotyczy to zamówień już złożonych.
 11. Maksymalny czas realizacji zamówienia (wysłania przesyłki do Zamawiającego) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni).
 12. Kontrakt OSH nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Zamawiającego.
 13. Kontrakt OSH pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Zamawiającego według następujących stawek: odbiór osobisty 0zł
  Poczta Polska przelew przedpłata 8zł, Poczta Polska pobranie 17zł
  Kurier przelew przedpłata 19zł, Kurier pobranie 32zł
 14. Promocje dostępne w sklepie internetowym kontraktosh.pl nie łączą się ze sobą.
 15. Koszty przesyłki, wyrażone są w kwotach brutto.
 16. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.
 17. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto Kontrakt OSH w zależności od dokonanego przez Zamawiającego wyboru przy składaniu zamówienia.
 18. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Kontrakt OSH ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.
 19. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej kontraktosh.pl są własnością Kontrakt OSH i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Zamawiający, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym audiobooki i ebooki) w sklepie internetowym kontraktosh.pl może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Kontrakt OSH.
 21. Wszelkie produkty dostępne w sklepie internetowym kontraktosh.pl – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Kontrakt OSH drogą mailową na adres katarzyna.chojnacka@kontraktosh.pl lub wysyłając pismo na adres siedziby Kontrakt-OSH. Zgłaszając reklamację należy podać dane pozwalające zidentyfikować nabywcę, przedmiot transakcji oraz przedmiot reklamacji.
 23. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Nabywca będący konsumentem, może odstąpić od zakupu towaru zamówionego w sklepie internetowym kontraktosh.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem odstąpienia od zakupu jest odesłanie na własny koszt przesyłki kompletnej i nie noszącej śladów użytkowania. Zwroty prosimy kierować na adres Kontrakt-OSH z dopiskiem „zwrot”. Kontrakt-OSH dokona zwrotu ceny produktu na konto wskazane przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania przedmiotu do sklepu internetowego.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 25. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie: pobieranie i przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa sie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami. Pobierane są tylko te dane, które konieczne są dla dokonania płatności i realizacji zakupu.
 26. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2015r.
 27. Kontrakt OSH zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.kontraktosh.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów